บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด

                                                                      

 

           บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยได้รับ แรงบันดาลใจจากลูกค้า ที่ต้องการสินค้า
ที่มีประสิทธิภาพ เราได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ใส่ใจเรื่องของพลังงานสะอาดที่ ได้มาอย่างฟรีๆ ยังมีพื้นที่อีกมากที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ติดอยู่เรื่องเดียว คือเรื่องราคาของอุปกรณ์ ว่าราคาแพงมาก ใช่ครับเราก็ว่าแพง แต่ท่านลองคิด ว่าของคุณภาพดีๆ ราคาถูกๆ ไม่มีหรอกครับ เมื่อปี 2549 ราคาของแผงโซล่าร์เซลล์ ราคาสูงกว่าปัจจุบัน 3-4 เท่าจะเห็นใช้แค่เป็นพลังงานทางเลือกที่ไว้โชว์ แต่ทุกวันนี้ ราคาลดลงมามากทำให้ประชาชน ทั่วไปสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ สามารถมองเห็นจุดค้มทุนได้แล้วในวันนี้ ลูกค้าที่เป็นชาวนาชาวสวน ที่ต้องการนำระบบโซลาร์เซลล์ไปใช้ใน พื้นที่การเกษตร สูบน้ำเข้านาด้วยโซลาร์เซลล์ ก็สามารถใช้งานได้แล้ว (ระวังขโมย)
          อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบทั้ง ออนกริด(เชื่อมสายส่ง) ออฟกริด(ใช้ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า) จะมีอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจหลัง คือ แผงโซล่าร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์(ตัวแปลงไฟ) ซื่ออายุของโซลาร์เซลล์ประมาณหรือมากกว่า 30 ปี ถ้าหากเรานำมาใช้แบบเชื่อมสายส่งเพื่อลดค่าไฟฟ้า
(ออนกริด) ระบบนี้สามารถใช้ได้คุ้มที่สุดซึ่งไม่มีแบตเตอรี่ จะสามารถมองเห็นจุดคุ้มทุนโดย ช่วงเวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 5-8 ปี ที่เหลือ 20 กว่าปี ก็ใช้ไฟฟรีเลย      
         ส่วนของการประหยัดพลังงานโดยเฉพาะระบบหลอดไฟที่ให้แสงสว่าง ปัจจุบันได้รณรงค์ ใช้หลอดประหยัดไฟต่างๆ ในตอนนี้ได้มีการใช้หลอด LED มาใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์มาก เพราะหลอดฟลูออเรสเซนต์จะกินไฟฟ้ามากกว่า หลอด LED หลายเท่า เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายกับค่าไฟฟ้าที่เสียไปแล้ว คุ้มกว่ามาก ทั้งหมดนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุน ทางด้านพลังงานทดแทน โดยพึ่งพาตนเอง ในภาคครัวเรือน เกษตรกรรม และ ในวงการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงาน แสงอาทิตย์เข้ามาช่วยในการประหยัด
ค่าไฟฟ้า โดยทางเราจำหน่ายในราคาที่ประหยัดให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเราจะเป็นแรงขับเคลื่อนพลังงานทดแทน
ของประเทศไทย ร่วมรณรงค์หันมาใช้พลังงานทดแทน เพื่อคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งธรรมชาติต่อไป

        ปัจจุบัน บริษัทเราได้มีการจัดโครงการต่างๆ ที่เกียวกับงานด้านสังคม การเป็นผู้ให้จะ เรามีนโยบายที่จะเดินตามพ่อหลวงของชาวไทย
คือการทำความดีเพื่อพ่อ ที่ผ่านมาเราได้มีการสร้างไฟฟ้าแสงสว่างให้กับโรงเรียน ตชด. ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงโครงการต่างๆ ของ
สังคมซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ได้มีทุนอะไรมากมาย แต่เราก็ทำด้วยหัวใจและทุ่มเทแรงกายเพื่อ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

We are ttisolar
ขอขอบคุณผู้ที่เป็นแรงผลักดันให้เราได้ทำเพื่อชุมคนและสังคมมา ณ ที่นี้

                                                  

เรียบเรียงโดย
TRAITHEP INDUSTRY GROUP

12 สิงหาคม 2559

Posted by ttisolar on August 12, 2016